Svetovanje

  ZnakISIO

 

odraslim nudimo brezplačno in zaupno:

 

INFORMIRANJE O

 • možnostih izobraževanja za poklic,
 • strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas,
 • vpisnih pogojih v različne programe,
 • možnostih prehajanja med programi,
 • trajanju izobraževanja,
 • načinih preverjanja znanja,
 • učni pomoči,
 • možnostih za nadaljnje izobraževanje.

 

SVETOVANJE PRI

 • odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 • premagovanju učnih in drugih težav,
 • povezanih z izobraževanjem,
 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.

1. MODEL KAKOVOSTI

Model presojanja in razvijanja kakovosti bo v svetovalna središča vpeljan postopoma. Zasnovan je na treh temeljnih ciljih: na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam, na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje, na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjsko učenje. Temeljna področja kakovosti so vsebinsko zaokrožene celote ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij: potencialni svetovanci – ciljne skupine, osebje, viri, oprema informacijske baze, svetovalni proces – temeljni proces, partnerstvo, informiranje in promocija, presojanje in razvijanje kakovosti, rezultati, učinki in vodenje, upravljanje, organiziranje.

KOMU JE NAMENJENA INFORMATIVNO - SVETOVALNA DEJAVNOST?

 • Zaposlenim, ki želijo informacije o možnostih formalno izobrazbo, ali se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela,
 • Brezposelnim, ki iščejo znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela; ali prekvalifikacijo,
 • Mlajšim odraslim, ki si šele oblikujejo poklicni cilj,
 • Starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v programih neformalnega in  tudi formalnega izobraževanja (študijski krožki, Univerza za tretje življenjsko obdobje, računalniško opismenjevanje odraslih,
 • Zaključenim skupinam za skupinsko svetovanje.

 

TEMELJNA NAČELA DELOVANJA

 • Dostopnost - za vse ciljne skupine odraslih, ob upoštevanju enakih možnosti in enake dostopnosti vsem,
 • Brezplačnost – za spodbujanje odraslih za vključevanje odraslih v izobraževane in učenje zagotavljamo tudi informiranje in svetovanje kot brezplačno dejavnost,
 • Prostovoljnost – izhodišče dela v informativno – svetovalnem procesu je prostovoljna odločitev odraslega, da izrabi takšno obliko pomoči,
 • Usmerjenost k stranki - po tem načelu uveljavljamo  » odprti » model svetovanja in spodbujamo svetovance k dejavni vlogi v svetovanem procesu,
 • Nepristranskost – vloga svetovalca je objektivna, njegova presoja strokovna in izhaja iz posameznikovega položaja in upoštevanja vseh okoliščin,
 • Zaupnost – svetovancem zagotavljamo tajnost podatkov

 

PRED VKLJUČITVIJO V IZOBRAŽEVANJE

 • Ugotavljanje posameznikovih potreb po izobraževanju in učenju,
 • Ugotavljanje njegovih značilnosti, ki pomembno vplivajo na izobraževanje in učenje,
 • Spoznavanje značilnosti njegove dotedanje izobraževalne poti,
 • Spoznavanje in analiziranje možnosti in zmožnosti posameznika za izobraževanje in učenje,
 • Seznanjanje posameznika z izobraževalnimi možnostmi (predstavitev programskih možnosti, izvajalcev, poteka izobraževanja, pogojev za vpis)
 • Predstavitev rezultatov izobraževanja, koristi za posameznika

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI