Ostala izobraževanja

Vsem, ki se želijo lotiti evropskih projektov bo to usposabljanje skrajšalo in olajšalo pot skozi projektni cikel in jim prihranilo ogromno dragocenega časa, energije in denarja. Udeleženci se bodo na izrazito praktično naravnanem usposabljanju usposobili za pripravo dobre projektne prijave in učinkovito vodenje odobrenega projekta.

Ciljna skupina

Usposabljanje je zasnovano tako, da je namenjeno tako tistim, ki se lotevajo prvih korakov v pripravi in izvedbi Evropskih projektov kot tudi tistim, ki že imajo nekaj izkušenj pa vendar potrebujejo še nekaj dodatnih in bolj poglobljenih znanj s področja projektnega vodenja.


Cilj usposabljanja je pridobivanje znanj s področij: evropskih skladov; oblikovanja predloga projekta in projektne prijave; planiranja v projektu; organizacije izvedbe projekta; evalvacije, monitoringa in širjenja rezultatov projekta; finančnega managementa; projektne dokumentacije.

Prostor, oprema in gradiva

Ljudska univerza Ptuj izvaja delavnico Management projektov Evropske unije v obsegu 32 ur.
Teoretični del usposabljanja poteka v učilnicah Ljudske univerze Ptuj, ki ustrezajo vsem varnostnim, higienskim in pedagoškim normativom. Opremljene so tudi z vso potrebno učno tehnologijo.
Gradivo je všteto v ceno in ga udeleženci dobijo v obliki skripta ob pričetku izobraževanja.

Predvideni učinki za udeležence

Uudeleženci pridobijo ustrezna znanja za iskanje prave vsebine projekta, pripravo vsebinskega in finančnega dela prijave, organizacijo in izvedbo projektnih aktivnosti, evalvacijo, monitoring, finančno vodenje in širjenje rezultatov.

Udeležencem, ki so uspešno zaključili usposabljanje, izdamo po zaključku potrdilo, iz katerega je razviden obseg usposabljanja ter spričevalo. Z uspešno zaključenim usposabljanjem udeleženci ne pridobijo stopnje izobrazbe, ampak dokazilo o usposobljenosti za opravljanje tega dela.

Namenjen je vodjem kuhinj, vodjem prehrane, kuharjem in vsem, ki se ukvarjajo s prehrano ali pripravljajo hrano v bolnišnicah, zdraviliščih, hotelih, šolskih kuhinjah, vrtcih, domovih za starejše občane in drugih ustanovah.

Vsebina izobraževanja

 • splošna načela zdrave prehrane
 • tehnologija dela v kuhinji, izbira živil in tehnoloških postopkov pri pripravi dietne hrane
 • izračunavanje hranilnih in energijskih ter ekonomskih vrednosti obrokov
 • osnovna načela prehrane pri sladkorni bolezni, pri boleznih prebavnega trakta, alergijah in preobčutljivosti, ledvični dieti
 • spremenjena konsistenca hrane
 • prehrana onkološkega bolnika
 • načrtovanje jedilnikov za različne diete in kombiniranje diet
 • praktična priprava jedilnikov za različne diete

Izobraževanje obsega 80 ur in poteka v dogovoru s skupino (popoldan oz. dopoldan). Predavali bodo priznani strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo z zdravo in dietno prehrano.

Udeleženci bodo po končanem izobraževanju potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju o zdravi in dietni prehrani.

Vsi, ki bodo želeli pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo – dietni kuhar – ica, se bodo morali posebej prijaviti na izpit in predložiti ustrezna dokazila. Izpit bodo opravljali pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center, po postopku, ki ga določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in drugi podzakonski akti.


::jseblod::article::/jseblod::
::default_action::::/default_action::
::panel_article:: ::/panel_article::
::wysiwyg_introtext:: ::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::

Skladišče je pomemben del v procesu gospodarjenja z materialom. Vsi zaposleni v skladiščni službi morajo sodelovati s procesom v podjetju in s tem tudi uravnavati kontrolo, potrebe in načrtovanje dela in stanja zalog.

Delo v skladišču je pomembno od prevzemnega postopka do zahtev porabnika.

Ciljna skupina

Zaposleni v najrazličnejših obratih in organizacijah.

Predvideni učinki za udeležence

Osvojitev znanj s področja materialnega skladiščenja.

Vsebine izobraževanja

Osnove materialnega poslovanja

 • Dejavnost podjetja
 • Poslovne funkcije
 • Poslovna sredstva: stalna in gibljiva
 • Bilanca stanja
 • Stroški
 • Odhodki
 • Prihodki
 • Poslovni izid
 • Bilanca uspeha
 • Knjigovodske listine
 • Poslovne knjige

Materialno poslovanje

 • Organizacija materialnega poslovanja
 • Značilnosti predmetov materialnega poslovanja
 • Načrtovanje poslovanja podjetja
 • Primer za vajo

Skladiščno poslovanje

 • Vrste zalog materiala
 • Prevzem materiala
 • Skladiščenje materiala
 • Izdajanje materiala
 • Skladiščna dokumentacija in evidenca
 • Gospodarjenje z zalogami
 • Informacijski sistem materialno-skladiščnega poslovanja
 • Popis materiala ali inventura
 • Vrednotenje zalog in stroški

Prostor, oprema in gradiva

Ljudska univerza Ptuj izvaja program Materialno skladiščenje v obsegu 8 ur.

Teoretični del usposabljanja poteka v učilnicah Ljudske univerze Ptuj, ki ustrezajo vsem varnostnim, higienskim in pedagoškim normativom. Opremljene so tudi z vso potrebno učno tehnologijo.

Gradivo je všteto v ceno in ga udeleženci dobijo v obliki skripta ob pričetku izobraževanja.

Predvideni učinki za udeležence

Lažje iskanje zaposlitve, saj bodo imeli poleg osnovnega znanja iz stroke tudi sistematično pridobljena praktična znanja s področja materialnega skladiščenja.

Udeležencem, ki so uspešno zaključili usposabljanje, izdamo po zaključku potrdilo, iz katerega je razviden obseg usposabljanja ter spričevalo. Z uspešno zaključenim usposabljanjem udeleženci ne pridobijo stopnje izobrazbe, ampak dokazilo o usposobljenosti za opravljanje tega dela.::/wysiwyg_fulltext::
::desni_dodatki:: ::/desni_dodatki::
::naslov_desne:: ::/naslov_desne::
::polje_desno_vsebina:: ::/polje_desno_vsebina::
::slikepanel:: ::/slikepanel::
::rok_box_image_onoff::Off::/rok_box_image_onoff::
::rokbox_image_plugin::{rokbox album=|| title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin::
::rokbox_image_image::::/rokbox_image_image::
::rokbox_image_title:: ::/rokbox_image_title::
::rok_box_image_onoff1::Off::/rok_box_image_onoff1::
::rokbox_image_plugin1::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin1::
::rokbox_image_image1::::/rokbox_image_image1::
::rokbox_image_title1:: ::/rokbox_image_title1::
::rok_box_image_onoff2::Off::/rok_box_image_onoff2::
::rokbox_image_plugin2::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin2::
::rokbox_image_image2::::/rokbox_image_image2::
::rokbox_image_title2:: ::/rokbox_image_title2::
::ignite_onoff::Off::/ignite_onoff::
::igniteplugin::{igallery }::/igniteplugin::
::igalerija:: ::/igalerija::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::jseblodend::::/jseblodend::

Vsebina: Udeleženci spoznavajo osnove likovne umetnosti od prazgodovine do baroka

Predavatelj: umetnostni zgodovinar

Trajanje: 60 ur

Študijski krožek je neformalna oblika izobraževanja odraslih, za katero se odloči skupina občanov s podobnimi izobraževalnimi interesi. Skupina ima mentorja, ki predstavlja le organizacijsko in usklajevalno vlogo.

Vsi člani skupine so med seboj enaki. Sami naredijo načrt izobraževanja, razdelijo naloge in se nato sestajajo in to znanje izmenjujejo. Teme so raznovrstne npr. aranžiranje cvetja, kako so pekle naše babice, odnosi v družini ipd...

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI