Na vsebino

1. MODEL KAKOVOSTI

Model presojanja in razvijanja kakovosti bo v svetovalna središča vpeljan postopoma. Zasnovan je na treh temeljnih ciljih: na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam, na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje, na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjsko učenje. Temeljna področja kakovosti so vsebinsko zaokrožene celote ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij: potencialni svetovanci – ciljne skupine, osebje, viri, oprema informacijske baze, svetovalni proces – temeljni proces, partnerstvo, informiranje in promocija, presojanje in razvijanje kakovosti, rezultati, učinki in vodenje, upravljanje, organiziranje.

Preberite še zbornik Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

2. SAMOEVALVACIJA

Temeljni namen samoevalvacije je, da s strokovno in načrtno izpeljanimi procesi samoevalvacije prispevamo k zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev in rezultatov projekta dejavnosti  ISIO.
Med temeljne kvantitativne in kvalitativne cilje tako sodijo opredelitev sistema presojanja in razvijanja kakovosti,
samoevalvacijski načrt za razvoj orodij za načrtovanje in izpeljavo samoevalvacije ter vpeljavo potrebnih izboljšav in akcijski načrt za razvoj kakovosti.

3. VREDNOTE

Opis vrednot Ljudske univerze Ptuj in Svetovalnega središča Ptuj.

4. POSLANSTVO

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

5. VIZIJA

Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.

6. LISTINA KAKOVOSTI

Vizijo razvoja smo opredelili že v letu ustanovitve svetovalnega središča (2005), ko smo opredelili celovit model delovanja svetovalnega središča. Leta 2009 pa smo v okviru projekta Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO, ki ga je vodil Andragoški center Slovenije, vizijo ponovno premislili. Skupaj s svetovalci iz drugih svetovalnih središč smo, upoštevajoč nove okoliščine, najprej na novo opredelili vizijo omrežja svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji. V naslednji fazi pa smo tej skupni viziji dodali usmeritve, ki so še posebej značilne prav za naše svetovalno središče. Formalno smo vizijo sprejeli dne 21.5.2010. Sprejela jo je Komisija za kakovost pri Ljudski univerzi Ptuj.

LISTINA KAKOVOSTI ISIO PTUJ

7. IZJAVA O KAKOVOSTI

Sodelavci svetovalnega središča PTUJ že vseskozi posvečamo veliko pozornosti kakovosti, da bi čim bolje zadovoljili potrebe svojih strank in drugih partnerjev. Še bolj sistematično in poglobljeno pa si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2009, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu kakovosti, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

IZJAVA O KAKOVOSTI ISIO PTUJ

8. ZADOVOLJSTVO

Pregled in analiza izpolnjenih anketnih vprašalnikov je pokazala, da so stranke svetovalnega središča zadovoljne s storitvami svetovalnega središča. Iz tega lahko sklepamo, da se marsikomu v procesu svetovanja odprejo povsem nove, prej mogoče nedosegljive možnosti za osebno in poklicno napredovanje. Rezultati anket nam tudi potrjujejo, da ima svetovalno središče za izobraževanje odraslih velik prispevek pri rešitvi njihovih problemov. Kažejo na pomembno vlogo pri vključevanju ljudi v proces vseživljenjskega učenja, saj pomagamo pri odločitvi za nadaljnje formalno ali neformalno učenje. Če povzamemo: po trenutni analizi podatkov svetovalno središče svojo dejavnost iz leta v leto širi in dopolnjuje. Priložnosti za delovanje naše aktivnosti in formiranja in svetovanje je še veliko. Trudili se bomo, da jih ustrezno vključimo v naše delovanje, da bodo vidni rezultati tega dela ne samo v lokalnem okolju ampak tudi širše.

9. AKCIJSKI NAČRT

Gre za načrt uvajanja sprememb in ravnanje svetovalnega središča in dela svetovalcev, da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegali opredeljene cilje informativno-svetovalne dejavnosti.

ISIO aktivnosti: