Na vsebino

1. MODEL KAKOVOSTI

Model presojanja in razvijanja kakovosti se v svetovalna središča vpeljuje postopoma. Zasnovan je na treh temeljnih ciljih: zagotavljanje dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam, na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje, na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjsko učenje. Temeljna področja kakovosti so vsebinsko zaokrožene celote ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij: potencialni svetovanci – ciljne skupine, osebje, viri, oprema informacijske baze, svetovalni proces – temeljni proces, partnerstvo, informiranje in promocija, presojanje in razvijanje kakovosti, rezultati, učinki in vodenje, upravljanje, organiziranje.

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

2. SAMOEVALVACIJA

Namen samoevalvacije je, da s strokovno in načrtno izpeljanimi procesi samoevalvacije prispevamo k zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev in rezultatov projekta dejavnosti  ISIO. Med temeljne kvantitativne in kvalitativne cilje tako sodijo opredelitev sistema presojanja in razvijanja kakovosti, samoevalvacijski načrt za razvoj orodij za načrtovanje in izpeljavo samoevalvacije ter vpeljavo potrebnih izboljšav in akcijski načrt za razvoj kakovosti.

 

3. VREDNOTE

Dostopnost - Svetovalna središča zagotavljamo odraslim prebivalcem Slovenije dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim.
Zaupnost - Zaupnost v naših svetovalnih središčih pomeni temeljni odnos dela med svetovalcem in svetovancem.
Spoštljivost - Vsem svetovalnim središčem, ki delujemo v Sloveniji, pomeni spoštljivost do svetovancev sprejemanje drugačnosti, individualnosti in posebnosti različnih svetovancev/svetovank.
Usmerjenost k stranki - V svetovalnih središčih smo usmerjeni k posamezniku in njegovemu problemu.
Objektivnost - V svetovalnih središčih pri svojem delu zagotavljamo objektivnost.
Strokovnost - Svetovalna središča za izobraževanje odraslih pojmujemo svojo strokovnost kot dobro poznavanje potreb različnih skupin svetovancev.
Kakovost - V svetovalnih središčih nenehno skrbimo za kakovost svojega dela.

 

4. POSLANSTVO

Slovenska svetovalna središča zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

 

5. VIZIJA

Slovenska svetovalna središča bomo kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.

 

6. LISTINA KAKOVOSTI

Vizijo razvoja smo opredelili že v letu ustanovitve svetovalnega središča (2005), ko smo opredelili celovit model delovanja svetovalnega središča. Leta 2009 smo v okviru projekta Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO, ki ga je vodil Andragoški center Slovenije, vizijo ponovno premislili. Skupaj s svetovalci iz drugih svetovalnih središč smo, upoštevajoč nove okoliščine, na novo opredelili vizijo omrežja svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Nato smo skupni viziji dodali usmeritve, ki so značilne za naše svetovalno središče.

Vizijo je sprejela Komisija za kakovost pri Ljudski univerzi Ptuj 21. 5. 2010.

Listina kakovosti

 

7. IZJAVA O KAKOVOSTI

Sodelavci svetovalnega središča Ptuj posvečamo veliko pozornost kakovosti, da bi bolje zadovoljili potrebe svojih strank in drugih partnerjev. Sistematično in poglobljeno si prizadevamo za nenehen razvoj kakovosti.

Izjava o kakovosti

ISIO Ptuj

Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih
Mestni trg 2
2250 Ptuj

 

logo-isio-svetovalno-sredisce

____________________________________

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan

Delovni čas

od ponedeljka do četrtka od

8.00 do 14.00; 

v petek do 13.00.